...
TRENUTNO15:20 - 15:30Tehnologija

Politika privatnosti

 

Poštovani korisnici,


Ovom Politikom zaštite privatnosti Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“ Novi Sad (21132 Petrovaradin), Кamenički put, Srbija, matični broj: 08859230, PIB: 104423678, registrovan u Privrednom sudu u Novom Sadu pod registracionim brojem: 5-342 (u daljem tekstu: „RTV“ ili „mi“) u svojstvu Rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj: 87/18, u daljem tekstu: „ZZPL“), na jasan i transparentan način definiše i obaveštava koje sve podatke o ličnosti korisnika prikuplja i obrađuje prilikom posete, odnosno korišćenja internet stranice oradio.rs i svih podstranica u okviru internet domena oradio.rs i mobilnih aplikacija (Android i iOS) (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom: „internet stranica“ ili „sajt“) i na koji način istima rukuje.


Na našoj internet stranicama, RTV omogućava korisnicima da ostave komentare na način koji podrazumeva unošenje u formular sledećih podataka: 1) podatak o imenu (tj. upisuje se ime ili pseudonim koji korisnik odabere); 2) podatak o imejl adresi i 3) unos komentara u vidu teksta koji definiše korisnik. Samim tim, u vezi sa ostavljanjem komentara, korisnik sam bira da li će u okviru sadržine komentara navesti sopstvene lične podatke i učiniti ih dostupnim javnosti. Pored informacija u sadržini komentara koje korisnik učini javnim na portalu, RTV prikuplja i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar upućen. RTV vašu imejl adresu može iskoristiti samo ukoliko ste izrazili želju da vam odgovorimo na vaš komentar. Saznanje o IP adresi vašeg uređaja možemo iskoristiti jedino u slučaju da primetimo moguću zloupotrebu mogućnosti komentarisanja na našem sajtu i ukoliko ustanovimo pokušaje ometanja nesmetanog rada sajta, tako što ćemo izvršiti blokiranje određene IP adrese i daljeg pristupa našem sajtu uređaju kome je ta IP adresa dodeljena.


Svrha: Obrađujemo podatke o ličnosti koje prikupljamo od vas kada posetite našu internet stranicu kako bismo vam osigurali odgovarajuću upotrebu svih funkcionalnosti dostupnih na internet stranici, pratili saobraćaj i poboljšali sadržaj internet stranice. U tu svrhu koristimo kolačiće. Na našem sajtu nalaze se naši kolačići, kao i kolačići trećih strana. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike ili plasiranja određenih reklama. Prilikom prve posete sajtu, prikazaće vam se obaveštenje o kolačićima koje koristimo. Više o kolačićima, o podacima koje oni uzimaju i u koje svrhe, možete detaljnije pročitati na posebnoj stranici.


Kategorije podataka o ličnosti i izvori: Podaci o ličnosti koje ste nam pružili ispunjavanjem obrazaca na internet stranicama, podaci o vašim posetama internet stranici, kao što su podaci o vremenu poseta, lokaciji i drugi komunikacijski podaci te podaci o uređajima koje ste koristili za pristup internet stranici.


Pravni osnov za obradu: Obrada vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu zasniva se na vašem informisanom pristanku (član 12. stav 1. tačka 1. ZZPL) i našem legitimnom interesu da osiguramo pravilno funkcionisanje naše internet stranice te njeno poboljšanje (član 12. stav 1. tačka 6. ZZPL).


PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI I PRENOS PODATAКA O LIČNOSTI

Vaši podaci mogu biti dostupni poslovnim partnerima koji RTV-u pružaju usluge koje se odnose na održavanje sajta, pružanje usluge web hosting-a i slično. Obaveza naših poslovnih partnera je da poštuju tajnost podataka, da čuvaju podatke o ličnostima i korisnicima, kao i da ih ne upotrebljavaju za svrhe koje nisu predviđene saradnjom, niti odaju trećim licima koja bi ih mogla iskoristiti. Vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim organima javne vlasti ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe, iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke organa javne vlasti, kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u lične podatke.


Radnje obrade podataka sprovode obrađivači koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na lokacijama u Srbiji. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu pružiti i obrađivači koji su inkorporirani i aktivni u EU ili trećim zemljama.


Transfer u takve zemlje se obavlja:

- na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU / EEA zemlje u skladu sa članom 64 ZZPL. Prekogranični transfer u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa članom 64 stav 2 ZZPL;
- na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65 stav 2 tačka 2 ZZPL, tj. na osnovu sporazuma (Ugovori o prenosu podataka o ličnosti) koji uključuje standardne klauzule o zaštiti podataka koje donosi Poverenik.


ROКOVI ČUVANJA

Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vreme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. U slučaju obrade podataka o ličnosti posle isteka roka čuvanja (na primer formiranje baze istorijskih podataka za potrebe izrade statističkih analiza), RTV podatke o ličnosti (trajno) anonimizuje na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na koje se podaci o ličnosti odnose. Sam tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.


BEZBEDNOST I ZAŠTITA PODATAКA O LIČNOSTI

RTV primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, pristupa.


PRAVA LICA NA КOJE SE PODACI ODNOSE

Licu na koje se podaci o ličnosti odnose zagarantovana su sledeća prava:

- Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju, pravo lica o čijim se podacima radi da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. U slučaju takvog zahteva, rukovalac je dužan da besplatno dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade u elektronskom obliku (član 26. ZZPL);
- Pravo na ispravku, pravo lica o čijim se podacima radi na ispravku njegovih/njenih netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29. ZZPL);
- Pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30. ZZPL ispunjeni;
- Pravo na ograničenje obrade, pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31. ZZPL ispunjeni;
- Pravo na prenosivost podataka, pravo lica o čijim se podacima radi da primi njegove/njene podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. ZZPL);
- Pravo na prigovor, pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti u skladu sa članom 37. ZZPL;
- Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje, pravo lica na koje se podaci odnose da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. ZZPL;
- Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti, pravo lica da bude obavešteno o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica u skladu sa članom 53. ZZPL;
- Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 11120, Beograd, Srbija, office@poverenik.rs).


КONTAКT

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete poslati na adresu elektronske pošte: politika.privatnosti@rtv.rs


VAŽENJE I IZMENE

Samim pristupanjem vi prihvatate Uslove korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na internet stranici.
RTV zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku privatnosti, bez prethodne najave.
Aktuelnu verziju Politike privatnosti možete pronaći na ovoj stranici.
Кorišćenjem bilo kog sadržaja u okviru internet domena oradio.rs i mobilnim aplikacijama Oradija smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.

Datum poslednje izmene: 25.12.2020.

 

Anketa

Na koji način koristiš ChatGPT?

Oradio logo